Volg ons op Facebook
Op de hoogte blijven?

  • Kennisplatform
  • Duurzame energie
  • Opties
  • Aandachtspunten

ALGEMENE VOORWAARDEN FREEDOM ENERGY BV

Freedom Energy BV
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nr.: 60382678
Hierna te noemen: F.E. BV


Artikel 1 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen F.E. BV en een koper waarop F.E. BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met F.E. BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van F.E. BV en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van F.E. BV.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. F.E. BV en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door F.E. BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. F.E. BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van F.E. BV zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzenden eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is F.E. BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij F.E. BV anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht F.E. BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Levering van goederen dient binnen 5 maanden te gebeuren. Eventuele prijsstijgingen van de bewuste producten zullen hierna doorberekend worden aan de koper.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. F.E. BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft F.E. BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan F.E. BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan F.E. BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan F.E. BV zijn verstrekt, heeft F.E. BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Indien koper aan F.E. BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
4. F.E. BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat F.E. BV is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan F.E. BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door F.E. BV of door F.E. BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 4 Levering
1. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat F.E. BV deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is F.E. BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
4. Indien de zaken worden bezorgd is F.E. BV gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
5. Indien F.E. BV gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan F.E. BV ter beschikking heeft gesteld.
6. F.E. BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. F.E. BV is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan exact behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen en vastgelegd dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 6 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan F.E. BV te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van F.E. BV op de wijze zoals door F.E. BV aangegeven.

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien F.E. BV met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is F.E. BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
2. F.E. BV mag prijsstijgingen doorberekenen, indien F.E. BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half-fabrikaten of verpakkingsmateriaal.
3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. F.E. BV zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal F.E. BV de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal F.E. BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient geschieden zoals overeengekomen in de overeenkomst of bij ontbreken hiervan dient 100% procent van betaling voor levering plaats te vinden.
2. Betaling dient te geschieden volgens afspraak op opdrachtbevestiging en anders binnen 30 dagen na factuurdatum waarbij een eventuele aanbetaling in mindering mag worden gebracht indien dit aangegeven staat op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn aangegeven op de opdrachtbevestiging en anders de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van F.E. BV op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. F.E. BV heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. F.E. BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal door F.E. BV geen toeslag in rekening worden gebracht.
7. F.E. BV behoudt het recht om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren/voeren totdat alle betalingsverplichtingen aan F.E. BV door de koper is voldaan.
8. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
9. Indien F.E. BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10. De incassokosten bedragen tenminste 15 procent van het verschuldigde bedrag. Zulks met een minimum van 65,- Euro.
11. Koper mag openstaande facturen van koper aan F.E. BV zonder schriftelijke toestemming niet verrekenen met openstaande facturen van F.E. BV aan koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door F.E. BV geleverde zaken, daaronder mede begrepen folders, brochures, monstermateriaal, demo-opstellingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van F.E. BV totdat de koper alle verplichtingen uit de met F.E. BV gesloten overeenkomsten is nagekomen, vorderingen uit hoofde van tekortschieten daaronder begrepen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht F.E. BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval dat F.E. BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu
onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan F.E. BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van F.E. BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie
1.F.E. BV garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze geleverd zijn, vrij van gebreken.
2.De onder 1. genoemde garantie geldt ook indien de geleverde producten zijn bestemd voor gebruik in het buitenland, mits de koper hiervan vooraf schriftelijk melding heeft gemaakt aan F.E. BV.
3.De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na leveringsdatum dan wel de in de opdrachtbevestiging overeengekomen periode.
4.Koper dient het gebrekkige product op eigen kosten te retourneren aan F.E. BV. Indien F.E. BV de garantieclaim gegrond acht, dan heeft F.E. BV de keuze om ofwel zorg te dragen voor vervanging of herstel van het gebrekkige product, ofwel terugbetaling van de netto koopprijs van het gebrekkige product.
5.Deze garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of indien zonder schriftelijke toestemming van F.E. BV de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan het product, dan wel het product hebben aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor het product volgens de overeenkomst bestemd is.
6.Indien het product door een derde partij is geproduceerd, dan is de garantieregeling van deze derde partij van toepassing, mits F.E. BV deze garantieregeling met de derde partij is overeengekomen.
7.Een garantieaanspraak vervalt indien deze niet wordt ingediend binnen zeven dagen nadat koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. F.E. BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst F.E. BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van F.E. BV op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien F.E. BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. F.E. BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien F.E. BV aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft F.E. BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van F.E. BV beperkt zich in alle gevallen tot de verplichtingen voortvloeiende uit de garantieregeling opgenomen in artikel 11 van deze voorwaarden.
2.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van F.E. BV verder beperkt tot enkel directe schade en is aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde/stuksprijs van het geleverde product en indien de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een deelleverantie, op de factuurwaarde/stuksprijs van de betreffende deelleverantie, steeds met een maximum van Ä 10.000,--.
3a.Indien de verzekeraar van koper of kopers koper de schade dekt, zal koper zich wenden tot die verzekeraar en daarmee schadeloos gesteld worden. Mocht dit niet het geval zijn, pas dan treedt onderstaande paragraaf in werking.
3b. Indien de aansprakelijkheid van F.E. BV gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van F.E. BV, dan beperkt de schade zich tot het door de verzekeraar van F.E. BV uitgekeerde bedrag.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van F.E. BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.F.E. BV vergoedt maximaal een uurloon van Ä 25,-- voor de in het voorgaande lid genoemde kosten.
6.Koper vrijwaart F.E. BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel ten gevolge van een gebrek in het geleverde product, schade lijden.
7. Het is koper nimmer toegestaan nog openstaande aan F.E. BV te betalen bedragen te verrekenen met schadebedragen. Koper dient ten alle tijde facturen binnen de daarvoor gestelde termijnen te voldoen aan F.E. BV. F.E. BV betaald, indien dit met koper schriftelijk overeengekomen is, zelfstandig mogelijke schadefacturen aan koper. Zie ook artikel 9.11 van deze voorwaarden.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop F.E. BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor F.E. BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van F.E. BV worden daaronder begrepen.
3. F.E. BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat F.E. BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel F.E. BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is F.E. BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt F.E. BV zich de rechten en bevoegdheden voor die F.E. BV toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door F.E. BV tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van F.E. BV, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door F.E. BV eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van F.E. BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. F.E. BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. De koper vrijwaart F.E. BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Naam, adres, woonplaats en projectgegevens mogen ten allen tijde gebruikt worden als referentie en voor acquisitiedoeleinden voor F.E. BV tenzij koper schriftelijk binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt dit absoluut niet op prijs te stellen.

Artikel 18 Niet-overname personeel
1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede ťťn jaar na beŽindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met F.E. BV, medewerkers van F.E. BV of van ondernemingen waarop F.E. BV ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van F.E. BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft F.E. BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Eventuele procedures zullen plaatsvinden voor de (kanton)rechter in het arrondissement van F.E. BV.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen F.E. BV en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.